Ψηφιακή Πλατφόρμα Συμμετοχής του Πολίτη στα Κοινά του Δήμου Αβδήρων
 
6 Δεκεμβρίου, 2019
 
  Νέα  
 
operator operator Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014
Νέα

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΓΟΥΣ Προυπ. 254.000,0 Ευρώ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΕΡΓΟ:«ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΡΙΩΝ                

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                      ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                                                        ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΓΟΥΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                 Προυπ.:254.000,0 ευρώ                                  

Αριθμ Μελέτης 51/2013                                                
                                                                            
                                                                                Γενισέα    19 /11 /2013
                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.35560
 
                                                                                                                                
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμος Αβδήρων Ν. Ξάνθης προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσηςσύμφωνα με την αριθμ.       155/ 2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.1 του 609/85, με το "σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες" και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με το Ν. 1418/84, τα εκτελεστικά του διατάγματα, και το Ν.3263/2004 για την ανάδειξη μειοδότη εργασιών για το ΕΡΓΟ:ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΓΟΥΣΠρουπ. 254.000,0 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται σε 254.000,0 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Το έργο αφορά την κατασκευή περίφραξης ασφαλείας μεταλλικού τύπου από ατσάλινο συρματόπλεγμα, μεταλλικούς στύλους πακτωμένους στο τσιμεντοδάπεδο- έδαφος, και

 

ατσαλοσύρματα (αγκαθωτά και απλά) της χερσαίας ζώνης Λιμένα στο Πόρτο Λάγος και θα εκτελεστεί βάσει τής υπ’ αριθμόν 51/2013 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων μέσα σε χρονικό διάστημα οχτώ(8)   ημερολογιακών μηνών.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 17 Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (πρώην Δημαρχείο) από την αρμόδια επιτροπή με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10:00 π.μ.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με FAX. πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

  1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η, 2η τάξης για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με ποσό της κατηγορίας 202.855,54 ευρώ

           

   β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

                                                                                      

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΤΠΑ 

   

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

δ. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

ζ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε των 4.057,11 ευρώ και πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Αβδήρων, να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες.

               Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3669/08.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σ' όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία (τεύχη, σχέδια κ.λ.π.) τον τρόπο απόκτησης τους και να παραλάβουν , το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) της διακήρυξης με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (πρώην Δημαρχείο)   που βρίσκεται   στα Άβδηρα Ν. Ξάνθης Τ.Κ. 67061 πληροφορίες Γεώργιος Μουμτσάκης , Σ. Χαραλαμπίδου τηλ . 2541352420 -414

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι και την 12 /12/2013

Άβδηρα 19 - 11 - 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                                                                    

         ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΤΠΑ 

   

ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΜΑΙΛ: sxaralampidou@avdera.gr ΤΗΛ:2541352414

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Β                  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ           ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ


  Δημοσκόπηση  
Θα θέλατε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου;


Καταχώρηση  Αποτελέσματα

 


Δήμος Αβδήρων