Ψηφιακή Πλατφόρμα Συμμετοχής του Πολίτη στα Κοινά του Δήμου Αβδήρων
 
6 Δεκεμβρίου, 2019
 
  Νέα  
 
operator Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014
Νέα

Υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β’

        Υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Γενησέα , 10-01-2014

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                   Αρ. πρωτ. 752

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Γενησέα , τκ 67063

Τηλ. 2541352531

Φαξ.: 2541352519

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: «Υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β’ από το Δήμο Αβδήρων για το έτος 2014»

       Ο Δήμος Αβδήρων σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ.15234/16-12-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με την οποία καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β΄ για το Δήμο μας, ανακοινώνει την χορήγηση οχτώ (8) συνολικά αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β΄ στο Δήμο μας, όπως αναλύονται παρακάτω.

 

      

ΑΔΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Β

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

Είδη ένδυσης και λευκών ειδών

1

Κουλουροειδή-ντόνατς-πιροσκί-μπουγάτσα

1

Κινητές Καντίνες

3

Ψάρια

2

Οπωρολαχανικά

1

ΣΥΝΟΛΟ

8

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους.

β) Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών - συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήματος (α΄ κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994). Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών (Δήμων - Κοινοτήτων) ή της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων. (άρθρο 1 παρ.1 ΠΔ 254/05) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.11 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β').

γ) Δεν κατέχουν άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς. (άρθρο 7 παρ.1 ΠΔ 254/05).

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Από τις χορηγούμενες σε ανέργους άδειες ικανοποιούνται, κατά σειρά προτεραιότητας, τα πρόσωπα των κατωτέρω κατηγοριών:

α. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί,

β. μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,

γ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν.1370/1944 (Α' 82),

δ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,

ε. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

στ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο,

ζ. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

η. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν υποβάλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι υπόλοιπες άδειες που απομένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση, η οποία διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων από το νομαρχιακό, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, κατά περίπτωση.

Κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων που υπέβαλαν αίτηση και έχουν προτεραιότητα, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογούν στη συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων.

Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Όλες οι κληρώσεις διενεργούνται δημοσίως, την ίδια ημέρα. Στις κληρώσεις που διενεργούνται από τις Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης παρίσταται υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης με Βαθμό Α’ ή ομοιόβαθμος υπάλληλος της οικείας Περιφερείας, στις κληρώσεις που διενεργούνται από τις υπόλοιπες Ν.Α. της χώρας παρίσταται υπάλληλος της οικείας Περιφέρειας με βαθμό Α’ και στις κληρώσεις που διενεργούνται από τους δήμους και τις κοινότητες παρίσταται υπάλληλος της οικείας Ν.Α. με βαθμό Α’. Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται μόνο με την τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου αυτής, κατά το επόμενο έτος.

Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια. (άρθρο 1 παρ.9 Ν.2323/1995 όπως είχε τροποποιηθεί με το Ν.3190/03, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3377/05 και συμπληρώθηκε με την παρ 2 του άρθρου 42 του Ν. 3734/09 και την παρ.1 του άρθρου 17 του Ν. 3769/2009 (ΦΕΚ 105/01.07.2009 τεύχος Α΄ και τροποποιήθηκε εκ νέου με την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.4038/12).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την κατάθεση αίτησης - στάδιο προέγκρισης

1. Κάρτα Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

2. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους.

3. Πιστοποιητικά κατά περίπτωση:

α. Πολυτέκνων (τρία παιδιά και άνω)

β. Αναπηρίας

γ. Ομογενών παλιννοστούντων που   προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., Πόντο ή Βορειοηπειρώτες, ΡΟΜ, κλπ.

4. Υπεύθυνη δήλωση (συνημμένη) ότι δεν υπάρχει στη κατοχή του ενδιαφερόμενου άδεια λαϊκής   καθώς και άλλη άδεια που να σχετίζεται με την   δραστηριότητα του πλανόδιου εμπορίου

5. Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

Συμπλήρωση αίτησης που περιέχει και βεβαίωση περί μη οφειλής προς τον Δήμο

1. Βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ περί υποβολής σ' αυτή δήλωση έναρξη – άσκηση επιτηδεύματος.

2. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους.

3. Πιστοποιητικό αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα. (Ο.Α.Ε.Ε.)

4. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος

5. Φωτοαντίγραφο άδειας ικανότητας του οδηγού

6. Βιβλιάριο υγείας και βεβαίωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της υγειονομικής νομοθεσίας (μόνο για τρόφιμα - ποτά).

7. Υπεύθυνη δήλωση (συνημμένη)

8. Δυο πρόσφατες φωτογραφίες

Για τις άδειες ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ επιπλέον:

Έκθεση της αρμόδιας τουριστικής αστυνομίας ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται στο γραφείο εσόδων του Δήμου στην Γενησέα (πρώην κτίριο ΔΕΥΑΒ, τηλ.2541352510), μέχρι 31-01-2014.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.Πίνακες ανακοινώσεων Δήμου Αβδήρων

2.Ιστοσελίδα του Δήμου


  Δημοσκόπηση  
Θα θέλατε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου;


Καταχώρηση  Αποτελέσματα

 


Δήμος Αβδήρων